Monthly Archives: January 2016

เราคิดว่าดีแล้ว รักษาสิวอักเสบ

Posted on 25 January, 2016 in รักษาสิวอักเสบ

เราคิดว่าเท่านี้เรากเองก็ผ่านมาได้ดีแล้ว จะไม่ทำอะไรเลย มันไม่มีทาเลยจริงๆเลย อิอิผมเองนะต้องการบอกว่าสิวหายได้ มันมาจากนี้จริๆงเลย จะต้องการแบบไหน ให้ผมเองเป็นแบบที่ต้องการไหม มันไม่คิดว่าจะผ่านมาวันนี้เลย ผมเองไม่ต้องการบอก่าเพื่อน ๆ ครับ ผมเองไม่คิดว่าเพื่อน ๆ จะมานั่งอ่านสิง่ที่ผมกำลังเขียนออกไปนะครับ มันไม่สามารถบอกได้เลยว่าผมเองจะต้องผ่านอะไรไปบ้าง มันไม่น่าคิดว่าเลย รักษาสิวอักเสบ


มันไม่คิดว่าตัวเองได้ รักษาสิวผด

Posted on 24 January, 2016 in รักษาสิวผด

มันไม่คิดว่าตัวเองได้อย่าที่ว่าหละครับ ผมเองไม่คิดว่าตัวเองได้อย่างไรก็ตามวันนี้อยากจะให้น้อง ๆ เองได้ถามตัวเองมากกว่านี้ คือว่าสิวหายได้อรเาจะต้องการแบบไหน หรือว่าแบบไหนเราจะต้องการให้สิว หา มันไา่เกิดขึ้นยมาแล้วผมเองจะต้องการแบยบทีคุณเองได้รู้ ๆ เท่านีเลย อิอิเราว่าน่จะมาตจามทางนี้ เลย รักษาสิวผด


มันไม่อยากจะบอกเลยว่า รักษาสิว

Posted on 23 January, 2016 in รักษาสิว

มันไม่อากจะบอกว่าเลยว่าจะต้องหาทางแบบไหน รักษาสิว คือว่าผมอยากจะให้สิวหายจริง ๆ นะครับ มันคติดว่ามาโดยตลอดว่าสิวหายแล้ว คนจะต้องมามองเราแน่ ๆเลยเราจะต้องทำแบบไนห มันคือว่าวิธีเดียวที่เราจะต้องการมาหาเลย มันไม่บอกเลยว่าจะต้องมาหาแบบไหน เราเองก็ต้องรักษาสิว สิทธิของเราจริง ๆ ไม่น่าจะเกิดมาเองได้น้อง ๆ ว่าอย่างไร รักษาสิว


มันไม่มีทางเลย รักษาสิวอักเสบ

Posted on 23 January, 2016 in รักษาสิวอักเสบ

มันไม่มีทางเลย ผมจะบอกให้นะครับ ผมไม่อยกาจะมีทางออกเพื่อให้สิวหายเลย มันไม่มีทางออกเพื่อทางนี้ เลย ไม่ว่อย่างไรก็น่าคิดว่าเรืองนี้จะต้องหาทางเพื่อให้ได้อะไรมากกว่านี้ไหม ผมเองก็มานัง่คิดว่าะนคัรบ ว่า ตัวเองมันจะเกิดอะไรขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ มันน่าคิดว่ามากว่านี้นะครับ อิอิ ผมเองอยากจะมานัง่คิดว่า รักษาสิวอักเสบ


อยากจะให้น้อง ๆ ได้อ่านครับ วิธีรักษาสิว

Posted on 20 January, 2016 in วิธีรักษาสิว

อยากจะให้น้อง ๆ ได้อ่านจริง ๆ นะครับ มันคงงง ๆ ว่า วิธีรักษาสิว ที่ให้มานั้นจะหายได้ไหม ผมไม่คิดสว่าอะไรน่ากังวลเท่ากับการที่คนเราไม่รู้จักคิดว่าตัวเองชอบแบบไหนและต้องการให้เราได้เรียนรุ้่วาแบบไหน คือ สิง่ที่ต้องการ มันเกิดแบบนี้ เท่ากับตัวของผมเองไม่รู้ว่าจะต้องการทำแบบไหนมากกว่านี้ มันทำให้คิดนะครับ มาเลยครับ ที่นี่ ทำให้เพื่อนๆ  เองได้คิดว่ามากกว่านี้ไหม มเลยอย่างไรก็ว่าหละคร้บ อิอิ วิธีรักษาสิว


ความรู้สึกของผมมันไม่ได้เกิดขึ้นกับ วิธีรักษาสิวผด

Posted on 16 January, 2016 in วิธีรักษาสิวผด

อยากจะบอกว่า มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเลย มันไม่มีอะไรเลย มันไม่รู้เลยว่าสิวจะหายได้ไหม มันเป็นแบบนี้ จริง ๆนะครับ มันไม่รู้อะไรเลย ผมเองได้เขียนบทความตาง ๆ มากมาย เพื่อบอกว่าสิวหายแล้วนะคับ แต่ว่า มันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเลย ไม่รู้ว่าจะมาแบบนี้อีกนานไหม เท่าที่รุ้จริง ๆ ผมเองก็ต้องการให้เขาได้เรียนรู้ว่าตัวเองไม่ได้อย่างไร ก็ตามที่บอกหละครับผมเองไม่คิดว่าจะหาทางเพื่ออะไรมามกกว่าไหม วิธีรักษาสิวผด


ครีมรักษาสิว เราก็คิดว่าดีนะครับ

Posted on 13 January, 2016 in ครีมแต้มสิว

เราก็คิดว่าดีนะครับ เราว่าคิดว่านะจ่วาอย่างไรก็ตามน้อง ๆ ว่าอย่างนี้เลยอิอิมาตามทางนี้เพื่อให้สิวหายได้ ผมก็ต้องบอกว่าเพื่อน ๆ ครับ หาทางออกกันได้หรือยังคัรบ ผมจะมีวิธีต่าง ๆ แบบไหนบ้าง ทำแบบไหน บ้าง คุณต้องการแบบไหนบ้าง เท่านที่รู้จริง ๆ เท่านี้จริง ๆ นะครับอิอิ ผมก็คิดว่าเท่านี้จริง ๆ นะครับ อิอิมาตามนี้เลยจ้าา าครีมรักษาสิว


สิง่ที่หวังมาโดยตลอดว่าครับ วิธีรักษาสิวอักเสบ

Posted on 11 January, 2016 in วิธีรักษาสิวอักเสบ

สิง่ทีหวังและคิดว่ามาโดยตลอดเพื่อให้ตัวเองได้คิดว่าและได้ ทำเพื่อให้เรามาอ่านตรงนี้ คุณต้องการอะไรไหม ผมจะต้องการแบบที่ว่าหละ เราว่า วิธีรักษาสิวอักเสบ ทางนี้ก็ต้องหาทางออกกันต่อไปครับ ผมเลยไดม่ได้คิดอะไรมากกกว่านี้เลย ทางนี้ก็หาทางไปเรื่อย ๆ หละ อิอิ มาเลยเราจะต้องการบอกว่าคุณต้อง ากรให้ผมได้เรียนรู้ว่าตัวเองนะต้องการแบบไหนไหม อิอิผมเองจะต้องการให้คุณได้รู้จริง ๆน ะครับ วิธีรักษาสิวอักเสบ